Total Reset.

Kohti hyvinvointia tukevaa työtä.

(#einössöille)

Enemmän voimavaroja, vähemmän stressiä, parempia tuloksia?

Vuorokauteen ei mahdu enempää tunteja, mutta jokaisen työn parissa vietetyn tunnin laatua voi parantaa.  TOTAL RESET.  -valmennus tähtää työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä onnistumiseen johtavien työskentelytapojen rakentamiseen!

TOTAL RESET. -kokonaisuus sisältää neljä eri valmennusta, joissa keskitymme erityisesti huomioimaan yksilöllisiä työhyvinvoinnin osatekijöitä niin henkilön itsetuntemuksen kehittämisen kuin työn järjestelyn näkökulmasta.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

Teema 1

LUONTAISET TAIPUMUKSET™️ -analyysi

Luontaiset taipumukset™️- menetelmä auttaa tunnistamaan omat luontaiset vahvuudet ja kehityshaasteet ja tämän pohjalta tunnistamaan tehtäviä, jotka kuormittavat tai puolestaan tuovat energiaa päiviimme. Luontaisilla vahvuusalueilla toimiminen edistää työn aikaista palautumista.

Osallistujat saavat henkilökohtaisen raportin omasta ajattelutyylistä.

Teema 2

Firstbeat®️-hyvinvointivalmennus

Firsbeat-mittauksen ja hyvinvointianalyysin avulla saamme konkreettista tietoa hyvinvointimme tilasta, stressin ja palautumisen suhteesta sekä unen laadusta. Tutustumme kuormituksen ja stressin fysiologiseen taustaan ja sitä kautta kuormituksen ilmenemiseen arjessa ja työssä. Tunnistamme osa-alueet ja tilanteet, joihin oman hyvinvoinnin edistämiseksi tulisi kiinnittää huomiota.

Osallistujat saavat oman hyvinvointianalyysi-raportin.

Teema 3

Ominaisuudesta taidoksi

Luontaiset tapamme toimia ja ajatella tekevät meistä ainutlaatuisia. Näissä persoonan ominaisuuksissa piilevät myös luontaiset vahvuutemme. Tulevaisuuden työelämässä taidot tulevat korvaamaan tittelit. Valmennuksessa opimme tarkastelemaan persoonamme luontaisia piirteitä ominaisuuksina, joista rakentuu menestyvä konsepti ja sanoittamaan niitä työyhteisöön lisäarvoa tuottaviksi taidoiksi.

Teema 4

Luontevat toimintamallit & prosessit

Kun saamme selville, minkä asioiden parissa olemme luontaisesti hyviä, mitkä asiat kuormittavat ja mitä tehdessä palaudumme, on aika tarkastella työympäristöä ja menetelmiä uudella silmällä. Valmennuksessa muokkaamme suhtautumistamme prosesseihin, joita toteutamme ja rakennamme toimintamallimme uudelleen taitojemme ja luontaisten vahvuuksiemme näkökulmasta.

Investointi: 950€/osallistuja,  suositeltu ryhmäkoko 10-20hlö

(Hintaan lisätään alv. 24%)

Olemme suunnitelleet valmennuskokonaisuuden siten, että uuden tiedon omaksumiselle, sovellutuksien oivaltamiselle sekä käytäntöön viemiselle on varattu oppimisen kannalta riittävästi aikaa ja tukea.

Valmennus on jaoteltu loogisiin, toisiaan tukeviin osakokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat asioihin palaamisen valmennusprosessin aikana.

Kun tekemiseen sitoudutaan yhdessä, saavutetaan paras lopputulos.

VALMENNUS SOVELTUU YRITYKSEENNE MIKÄLI HALUATTE:

– rakentaa henkilöstön hyvinvointia tukevia toimintamalleja ja prosesseja

– kehittää oman työn johtamisen ja ajanhallinnan taitoja

– parantaa työn tehokkuutta & tuloksellisuutta

– lisätä henkilöstönne hyvinvointia & työturvallisuutta

– viedä organisaationne tiedolla johtamisen seuraavalle tasolle

VALMENTAJAT

Taru Puukko

Taru Puukko

Perustaja -yrittäjä & valmentaja, RESET.ON

 

Tarun monipuolinen työura sekä kokemukset valmenjana työelämäkentän eri sidosryhmien parissa on kehittänyt hänelle ilmiömäisen kyvyn ymmärtää syy-seuraus suhteita sekä löytää uusia, oivaltavia ratkaisuja henkilöstön kehittämisen ja työurajohtamisen osa-alueilla. Hän tunnistaa ja ymmärtää haasteet yksilöllisten erojen huomioinnissa johtamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta ja auttaa rakentamaan työpaikkoja, jotka tukevat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyettävä hakemaan uudenlaisia ratkaisuja, sillä vanhat toimintamallit eivät monestikaan johda haluttuihin tuloksiin. Tarun ennakkoluuloton ja utelias ote valmennustyöhön sekä ilmiöiden tutkimiseen takaa sen, että kuulija saa uusia oivalluksia omaan tekemiseensä.

Taru on erikoistunut tutkimaan työn kuormitukseen ja palautumistekijöihin liittyviä osa-alueita ja hyödyntää työssään myös Firstbeat® – hyvinvointianalyysia sekä ajattelutyyliteoriaan pohjautuvaa Luontaiset taipumukset ™ – menetelmää.

Jaakko Murtomäki

Jaakko Murtomäki

Yrittäjä & Valmentaja, Breakinghill Oy & Minda Labs Oy

 

Jaakon ainutlaatuinen kyky kiteyttää ja luoda isosta kuvasta helposti ymmärrettäviä ja monistettavia prosesseja on yksi hänen supervoimistaan. Kun luodaan uusia tai kehitetään olemassa olevia perehdytys-, myynti/markkinointi- ja johtamisprosesseja, on Jaakko yli 14 vuoden kokemuksellaan oikea tekijä paikallaan.

Valmentajana Jaakko on ammattitaitoinen rakentaja, intohimoinen kehittäjä sekä sydämellinen yksilöiden kasvun mahdollistaja. Hänen analyyttinen ja tavoitteellinen otteensa yhdistettynä kykyyn kiteyttää monimutkaisiakin kokonaisuuksia selkeiksi ja yksinkertaisiksi prosesseiksi, tekevät hänestä loistavan kumppanin ja sparraajan oman kehityksen tueksi. Jaakon puoleen käännytään kun on jokin ongelma ratkaistavana, kaipaa uusia ideoita tai tarvitsee keinoja viedä omat huippuideansa käytäntöön.

Jaakon kanssa pääsee pintaa syvemmälle ja löytää keinot tehdä myymisestä itselleen luontevaa.Yrittäjänä hän on auttanut jo useita mikroyrittäjiä löytämään todellisen missionsa ja myynnillistämään toimintaansa.

Kaikki lähtee liikkeelle omasta missiosta, joka luo pohjan motivaatiolle, tavoitteille, jaksamiselle ja osaamiselle. Jaakon missio on mahdollistaa ratkaisevia läpimurtoja. Menestystä edeltää usein merkittävä oivallus. Oletko jo löytänyt omasi?

Missä valmennuksen vaikuttavuutta ja hyötyjä mitataan? 

STRESSIN HINTALAPPU PIENENEE

Ongelmanratkaisukyvyn heikkeneminen. Päätöksentekokyvyn heikkeneminen. Tarkkaavaisuuden heikkeneminen ja virheiden määrän lisääntyminen. Nämä ovat murto-osa seurauksista, mihin työn kuormitustekijät vaikuttavat tai missä ne ilmenevät. Merkittäviä asioita työn tuloksien kannalta, ja näiden asioiden yksi yhteinen nimittäjä on stressi.

Valmennuksella kuormitustekijät tunnistetaan ja niihin vaikutetaan positiivisesti työn ja toimintamallien järjestelyillä. Näin aikaansaadaan tilanne, jossa työ tukee hyvinvointia paremmin ja näin tuo mukanaan positiivisia tuloksia.

TYÖHYVINVOINTI JA YHTEISTYÖ KEHITTYY

Oletko huomannut, että ihminen käyttäytyy eri tavalla stressaantuneena? Miten se vaikuttaa työyhteisöön? Entä mikä tilanne on silloin, kun ihmiset jaksavat työssään hyvin ja työskentelevät innostuneesti?

Ihmisten erilaisten vahvuuksien hyödyntäminen työyhteisössä nostaa merkityksellisyyden kokemusta, aikaansaa nopeampaa kehitystä ja parantaa tiimin keskenäistä kommunikointia ja vastuunjakoa. Tämä heijastuu työyhteisössä mm. ristiriitojen vähenemisenä, parempana viestintänä ja olemassaolevan potentiaalin parempana hyödyntämisenä.

Työhyvinvoinnin johtamisessa päästään askel proaktiivisempaan suuntaan!

ARVONLISÄÄ TOIMINTAMALLEIHIN

Toimintamallit ja laatu, toimintamallit ja turvallisuus, toimintamallit ja palvelu. Jos prosesseja kehitetään ainoastaan päämäärästä käsin, päästäänkö silloin parhaaseen lopputulokseen? Ei.

Kun toimintamallien kehittämisessä huomioidaan päämäärän lisäksi ihminen, kerrannaisvaikutukset toimintamallin kehittämisessä saattavat olla merkittävät. Esimerkkinä palveluprosessin kehittämisen investointi tulee usein takaisin rekrytointieuroissa, kun muistetaan ottaa yhtälössä mukaan myös ihminen.

Teot onnellisemman työaikakokemuksen kehittämiseksi edellyttävät päätöksiä. Päätökset puolestaan edellyttävät rohkeutta. Rohkeasti toimiminen puolestaan edellyttää sen hyväksymistä, että pelottavin hetki on hetki juuri ennen aloittamista.

Haluamme tehdä matkastasi turvallisen ja olla tukenasi ensi askeleesta alkaen. Jätäthän meille viestin yhteydenottoa varten, jotta yhteinen matka kohti onnellisempaa työaikakokemusta pääsee alkuunsa.

Kohti onnellisempaa työaikakokemusta?

Matka alkaa siitä, kun laitat meille viestiä!