Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. ⎪ EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016 / 679

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Uralifti Oy markkinointi- ja asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Uralifti Oy (3005573-1)

Osoite: Hämeenpuisto, 33210 Tampere

LAATIMISPÄIVÄ 11.6.2019, päivitetty 1.11.2019

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Taru Puukko / taru@uralifti.fi / 0409622692

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Uraliftin palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitamiseen, tilausten käsittelyyn ja laskutukseen, markkinointiin kaikissa muodoissaan, tilastointiin ja analysointiin, sekä palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyen. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, -markkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti. Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin ylläpitoon ja hallintaan tarkoitettuja kolmannen osapuolen valmistamia ohjelmistoja.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

-Nimi tai Yrityksen nimi sekä yhteyshenkilö

-Osoite

-Puhelinnumero

-Sähköpostiosoite

-Käyttötiedot (käyttäjätunnus, nimimerkki ja salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus)

-Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus – ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot ja peruutustiedot

-Asiakkaan antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

-Asiakkaan ikä, sukupuoli, titteli tai ammatti

-Muut käyttäjän itsensä antamat tiedot (mm. ammatilliseen osaamiseen, koulutukseen ym. liittyvät tiedot)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä säännönmukaisesti seuraavin tavoin: henkilön tilatessa tuotteita/ palveluita, rekisteröitymisen yhteydessä, palveluja käytettäessä sekä käyttäjän ottaessa yhteyttä sähköpostin tai puhelimen välityksellä sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä arvonta- ja tilauslomakkeiden välityksellä tai luovutuksina muista henkilörekistereistä perustuen rekisteröidyn omaan suostumukseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille henkilötietolain nojalla tilanteissa, joissa luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen. Asiakkaan ostaessa Uralifti Oy:n tai sen yhteistyökumppanin tuotteita tai palveluja, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän / rekisterinpitäjän käyttämiin järjestelmiin, jotka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät ovat suojattu nykypäiväisten teknisten ja ohjelmallisten keinojen avulla. Kaikkia järjestelmiin tallennettuja rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita.

REKISTERÖITYJEN KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@uralifti.fi ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta olennaista.

TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. tai rekisterissä olevan henkilön tiedot osoittautuvat vanhentuneiksi. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä välittömästi asiakkaan omasta pyynnöstä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@uralifti.fi

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle.