Reset.it

Se stressittömämpi järjestelmähanke?

 

 

IT-järjestelmät ovat tämän päivän työelämässä yksi suurimmista työhyvinvointiin ja työn kuormitukseen vaikuttavista tekijöistä. Se, kuinka hyvin ne tukevat työntekijöiden työtä ja hyvinvointia vaikuttaa merkittävästi työn tuloksellisuuden lisäksi mm. työpäivän aikaiseen palautumiseen ja sitä kautta esimerkiksi työuupumuksen ennaltaehkäisyyn.

Kognitiivinen ergonomia on lyhyesti sitä, että työn ja työtapojen, työvälineiden sekä työympäristön kehittämisessä otetaan huomioon ihmisen tiedonkäsittelykykyyn – ja rajoituksiin liittyvät tekijät. Kognitiivinen toimintakyky käsittää mm. oppimiseen, muistamiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä aivotoimintojamme ja kognitiivinen kuormitus heijastuu työssämme mm. ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyyn, keskittymiseen ja virheiden määrään / huolellisuuteen työssämme.

Kysymys kuuluu: onko tämä asia, johon voi vaikuttaa jotenkin? Kyllä.

RESET.IT – palveluiden tavoite on tukea sekä it-ratkaisujen toimittajia että tilaajia jo hankintaprosessin alusta alkaen hyvinvoinnin osatekijöiden huomioinnissa, jotta näissä liiketoimintakriittisissä hankkeissa investoinnin hyödyt olisivat mahdollisimman suuret eikä varsinkaan kävisi niin, että hankkeen tavoitteet jäävät toteutumatta inhimillisten tekijöiden laiminlyönnin seurauksena.

PALVELUT

KONSULTOINTI

Tukevatko prosessit sitä, mitä hankkeella halutaan saavuttaa? Mitkä ovat projektin hyvinvointivaikutukset? Missä hankkeen onnistumista mitataan, ovatko mittarit relevantit ja mihin mittaaminen johtaa? Mitä onnistunut hanke edellyttää johtamiselta ja lähijohtamiselta? Mitkä ovat projektin vaikutukset organisaation eri toimintojen välillä ja miten varmistetaan asiakaskokemuksen laatu projektin edetessä?

Muun muassa näihin kysymyksiin autamme löytämään vastauksia. Jokaisessa projektissa on uniikkeja piirteitä ja räätälöimme palvelumme sopivaksi keskustelun pohjalta.

HYVINVOINTIA & ONNISTUMISTA TUKEVA PROJEKTIKULTTUURI

Projektissa toimimisen yleisimmät haasteet liittyvät pitkälti erilaisten työ- ja toimintatapojen yhteensovittamiseen, ihmisten erilaisuuteen ja projektin kokonaisuuden hallinnan ymmärtämiseen. Myös valittuun projektimalliin liittyy hyvinvoinnin ja kuormitustekijöiden näkökulmasta tekijöitä, jotka on hyvä ottaa huomioon, jotta hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin syntyminen on mahdollista.

Räätälöitävissä valmennuksissa keskitymme erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:
– Erilaisuuden kääntäminen voimavaraksi projektitiimissä
– Kommunikoinnin kehittäminen
– Projektityöskentelyn kuormitustekijöiden  hallinta
– Digihyvinvointi & stressinhallinta

ONNISTUNUT KÄYTTÖÖNOTTO- PROJEKTI

Käyttöönottoprojektin läpiviennin hyvä suunnittelu vaikuttaa merkittävästi IT- järjestelmähankkeen seurauksena saavutettaviin tuloksiin. Käyttöönottoprojektin hyvällä suunnittelulla varmistetaan tasalaatuisuus toimintatavoissa ja huolehditaan muutosvaiheen oikeanlaisesta tuesta.

Valmennuksesssa huomioimme eritoten seuraavia teemoja:
– ihmisten erilaisuus muutoksissa, oppimisessa ja vuorovaikutuksessa
– kognitiivinen ergonomia perehdytyksen näkökulmasta
– Digihyvinvointi & stressinhallinta
– hyvinvointia tukeva työ & toimintamallit

Se stressittömämpi käyttöönottoprojekti?

 

Kohti onnellisempaa työaikakokemusta?

Matka alkaa siitä, kun laitat meille viestiä!